ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

(Σύμφωνα με το Π∆ 190 1996 ΑΡΘΡΟ 11)

Στοιχεία για την Εταιρία μας

Η PK INSURANCE BROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο PK INSURANCE, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με αντικείμενο την ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ και είναι μεσίτης ασφαλίσεων. Η έδρα της βρίσκεται στη διεύθυνση : Ερμού 14, 10563 Αθήνα, Τηλέφωνο: 0030 2103625770, Fax: 0030 210 3638209, E-MAIL επικοινωνίας : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και η διεύθυνση της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο είναι η : www.pkinsurance.gr.

Έτος ίδρυσης της εταιρίας : 2009
ΑΦΜ : 997864151 – ∆ΟΥ : Α' ΑΘΗΝΩΝ

Είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστικών διαμεσολαβητών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με αριθμό μητρώου 306746 και αριθμό ειδικού μητρώου 344.

Υπεύθυνος αιτιάσεων είναι ο κύριος ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, επικοινωνία Ερμού 14, 10563 Αθήνα, Τηλέφωνο : 0030 2103625770, Fax: 0030 210 3638209, E-MAIL επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και η διεύθυνση της ιστοσελίδας της στο διαδίκτυο είναι η : www.pkinsurance.gr.

Η εταιρία δεν είναι μέτοχος σε καμία ασφαλιστική Επιχείρηση καθώς και καμία ασφαλιστική επιχείρηση δεν είναι μέτοχος στην Εταιρία μας. Οποιαδήποτε πρόταση σας κάνουμε βασίζεται στα στοιχεία τα οποία μας δίνετε στο αντίστοιχο έντυπο αναγκών.

Παρέχουμε συμβουλές, κατόπιν αμερόληπτης ανάλυσης των δεδομένων της ασφαλιστικής αγοράς με βάση την ανάλυση επαρκούς αριθμού ασφαλιστικών συμβάσεων που διατίθενται στην αγορά, χωρίς να δεσμευόμαστε ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης, συμβάλλουμε στην προπαρασκευή για την σύναψη της ασφαλιστικής κάλυψης και κυρίως στην διεκπεραίωση των ασφαλιστικών περιπτώσεων (ζημιών), όταν αυτές επέλθουν.

Δικαιώματα Υπαναχώρησης – Εναντίωσης

Α. Ο ασφαλισμένος διατηρεί δικαίωμα εναντίωσης στη σύναψη της σύμβασης ασφάλισης δυνάμει των διατάξεων του αρ. 2 παρ. 5 και 6 του Ν. 2496/1997, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία παράδοσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι οποιαδήποτε διάταξη του περιεχομένου της ασφαλιστικής σύμβασης παρεκκλίνει από την αίτηση ασφάλισης. Το δικαίωμα εναντίωσης σε αυτή την περίπτωση ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην PK insurance έγγραφου εντύπου εναντίωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας.
  2. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει δικαίωμα εναντίωσης σε περίπτωση που η PK insurance ή η ασφαλιστική εταιρία που παρέχει το προϊόν: α) δεν του έχει γνωστοποιήσει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για ασφάλιση μία εκ των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρ. 4 παρ. 2 περ. Η και παρ. 3 περ. του π.δ. 400/1970. β) δεν του γνωστοποίησε τυχόν γενικούς ή ειδικούς όρους από τους οποίους διέπεται η σύμβαση, μνημονεύοντάς τους στο τμήμα του ασφαλιστηρίου που αναγράφονται τα εξατομικευμένα στοιχεία της σύμβασης και παραδίδοντάς τους μαζί με το ασφαλιστήριο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ. 2 παρ. 4 του Ν. 2496/1997. Β. Ο πελάτης - καταναλωτής διατηρεί δικαίωμα υπαναχώρησης από την ασφαλιστική σύμβαση δυνάμει των διατάξεων του άρ. 4α παρ. 6 Ν. 2251/1994 (εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών), το οποίο ασκείται με την συμπλήρωση και υποβολή στην PK insurance έγγραφης δήλωσης υπαναχώρησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα σύναψης της σύμβασης ή από την ημέρα που παρέλαβε τους συμβατικούς όρους, η όποια είναι μεταγενέστερη. Ωστόσο, η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προκειμένου περί συμβάσεων εξ αποστάσεως με αντικείμενο ασφαλίσεις ζωής, όπως αυτές προβλέπονται από το άρθρο 13 περ. 2 του ν.δ. 400/1970 όπως ισχύει, καθώς και στις συνταξιοδοτικές ασφαλίσεις. Η προθεσμία της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αναστέλλεται για όσο χρόνο ο Χρήστης έχει δικαίωμα εναντίωσης σύμφωνα με τα προαναφερόμενα υπό στοιχείο Α. Γ. Οι δηλώσεις εναντίωσης και υπαναχώρησης παραδίδονται ή/ και αποστέλλονται στην PK insurance στην διεύθυνση: Ερμού αρ. 14, Τ.Κ. 10563, Αθήνα, υπ’ όψιν τμήμα ασφαλίσεων. Ως ημερομηνία της δήλωσης υπαναχώρησης και εναντίωσης λαμβάνεται η ημερομηνία που παρελήφθη το σχετικό έγγραφο από την PK insurance. Συνιστάται στους χρήστες της υπηρεσίες που ασκούν δικαιώματά τους για τα οποία προβλέπεται η τήρηση αποκλειστικών προθεσμιών, όπως το δικαίωμα εναντίωσης ή/ και υπαναχώρησης, να ενημερώνουν τηλεφωνικά για την αποστολή τους και να επιβεβαιώνουν τηλεφωνικά την παραλαβή τους από την PK insurance.
  3. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος ασκήσει σύννομα οποιοδήποτε από τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα εναντίωσης και υπαναχώρησης, η ασφαλιστική σύμβαση ακυρώνεται εξαρχής, δηλαδή θεωρείται ότι ουδέποτε έγινε και κατά συνέπεια δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα για οποιοδήποτε από τα μέρη, τα δε καταβληθέντα ασφάλιστρα επιστρέφονται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την αντίστοιχη ασφαλιστική επιχείρηση της κοινοποίησης της υπαναχώρησης ή της εναντίωσης και δεν υπάρχει καμία ποινή για τον ασφαλισμένο. Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα εναντίωσης ή υπαναχώρησης δεν μπορεί να ασκηθεί αν μέχρι την παράδοση της συστημένης επιστολής στο ταχυδρομείο ή και μετά από αυτή και μέχρι την περιέλευσή της στην PK insurance έχει δηλωθεί ζημιά για ασφαλιστικό κίνδυνο που έχει επέλθει και καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση. Τα έντυπα με τα οποία ο πελάτης - καταναλωτής μπορεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματά του, αποστέλλονται σε αυτόν από την εταιρεία μας.

Οι ασφαλιζόμενοι, αντισυμβαλλόμενοι, δικαιούχοι, οι ενώσεις καταναλωτών και κάθε ενδιαφερόμενος μπορούν να υποβάλουν την έγγραφη καταγγελία τους κατά της εταιρίας μας, ενώπιον της: Τράπεζας της Ελλάδος, ∆ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης – ∆.Ε.Ι.Α. (Πανεπιστημίου 21, 102 50 Αθήνα, τηλ. 2103205222-236-257, fax 2103232239-816, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες συνιστούν παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση καθώς και των διατάξεων του Π.∆. 190/2006 ή αντιβαίνουν στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή προσκρούουν στη δημόσια τάξη.

 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΕΜΑΣ

  • Βασικός λόγος συνεργασίας με την PK insurance είναι η ολοκληρωμένη παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

  • Καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών αναγκών του πελάτη.

  • Διαμόρφωση εναλλακτικών ασφαλιστικών προτάσεων.

  • Η πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων των πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.

  • Η μείωση του κόστους ασφάλισης, με παράλληλη βελτίωση των ασφαλιστικών καλύψεων και των απαλλαγών.

  • Παρουσία άνω των 35 χρόνων στην ασφαλιστική αγορά.

Υπηρεσίες